Stosowane narzędzia

W codziennej pracy nasz warsztat składa się z wielu popularnych narzędzi i metod. Cechą charakterystyczną ich wykorzystania jest elastyczne podejście polegające na dostosowywaniu podejmowanych działań do potrzeb. Korzystamy wyłącznie z użytecznych i potrzebnych w organizacji funkcji danego narzędzia. Narzędzia są przed zastosowaniem optymalnie upraszczane, personifikowane do wymagań firmy oraz ostatecznie łączone w grupy i systemy.

Dla nas narzędzia to przede wszystkim sprawdzony sposób osiąganiia zamierzonych efektów w firmie klienta. Podstawowym kryterium ich selekcji jest skuteczność w realizowaniu za ich pomocą ważnych planów strategicznych i operacyjnych. Narzędzia grupujemy w szersze zbiory, co jest podyktowane koniecznością biegłego wykorzystywania i zarazem rozumienia najważniejszych instrumentów z zakresu zarządzania. W większości przypadków jesteśmy użytkownikami zorientowanymi na efekt, inicjatorami i osobami kontrolującymi proces wdrożenie danego narzędzia. Ważniejsza dla nas jest umiejętność porównywania i oceniania efektów poszczególnych rozwiązań, niż ich głęboka specjalistyczna analiza zorientowana na narzędzie.

Nasza praca jest ukierunkowana wyłącznie na sukces i zrealizowanie - dowolnymi metodami - celów stojących przed przedsiębiorstwem. Wyrazem tego są często przeprowadzane przez nas rewizje, oceny i porównania stosowanych przez nas narzędzi i metod. Konsekwencją takiego postępowania jest utrzymanie wysokiego poziomu innowacji i ciągły rozwój naszej perspektywy wykorzystywanej w pracy (konsultantów najwyższej wartości).

Podczas realizacji zadań w firmie klienta wykorzystujemy niektóre metody i narzędzia, będące częścią know-how firmy Empiria. W nielicznych przypadkach do współpracy zapraszamy również specjalistów firmy Empiria.


Analiza SWOT

Grupa analiz najczęściej wykorzystywanych w zarządzaniu. Analiz pozwalających na nieustanne podejmowanie trafnych decyzji w firmie. Z racji specjalizacji i perspektywy w jakiej od kilku lat pracujemy nasze analizy pracują głównie w tle najważniejszych wartości firmy. Analizy najczęściej zwracają holistyczny i rzetelny obraz firmy, pokazując równocześnie najlepsze drogi prowadzące do jej pełnego sukcesu. Doskonałym i znanym wszystkim przykładem takiego narzędzia jest prosta i popularna analiza SWOT, która jest rozwiązaniem wpisanym w macierz i w konsekwencji swojej konstrukcji zwiększa u każdego człowieka zdolności pełnego zrozumienia nawet najbardziej skomplikowanego problemu, czy sytuacji biznesowej. Posiadamy także inne proste i te bardziej złożone narzędzia, które są przyporządkowane do tej grupy.

 


MBO

Grupa narzędzi używanych i wspierających działalność strategiczną firmy. Znaczącą cechą tych narzędzi jest zdolność do pracy z celami przedsiębiorstwa. Dodatkowo każde z nich posiada wpływ na marketing firmy i umiejętności myślenia marketingowego całej organizacji. Nazwa grupy została zapożyczona od MBO (Management by Objectives) – zarządzanie przez cele, które jest narzędziem pozwalającym idealnie rozdzielić w całej organizacji realizacje strategicznie ważnych dużych korporacyjnych celów, zabezpieczając przy tym wszystkie znane przyczyny paraliżu organizacji w ich skutecznym realizowaniu. Najczęstszą przyczyną takiego zablokowania jest sytuacja, kiedy realizacja celu jednej osoby jest zależna od zrealizowania celów przez inne osoby, często zlokalizowanych odlegle w organizacji. Umiejętne wdrożenie w firmie rynku celów trwale rozwiązuje ten problem. Nasze narzędzia wspierają nie tylko realizację celów, ale także wcześniejszy etap ich ustalania przy współudziale całej organizacji.

 


Assessment Center

Grupa, której najczęściej wykorzystywanym narzędziem jak sama nazwa wskazuje jest Assessment Center. Jest to zbiór narzędzi ułatwiających wybranie w procesie selekcji najbardziej odpowiednich managerów do pełnienia konkretnych funkcji w przedsiębiorstwie. Bezbłędne typowanie najlepszych managerów ma ogromne znaczenie strategiczne dla przyszłości firmy. Spowodowane jest to faktem, że zatrudniani managerowie przez najbliższe lata będą kształtować rozwój przedsiębiorstwa i wpływać na jakość wykonywanej pracy. Zatrudniając najlepszych specjalistów masz pewność, że wypracują oni dla ciebie najlepsze z możliwych warunków pracy, co w konsekwencji przełoży się na sukces całej firmy. W grupie dodatkowo zawarliśmy pokrewne rozwiązanie Development Center skupiające się na określeniu mocnych i słabych stron już zatrudnionych w firmie managerów, oraz wyznaczające dla nich optymalne kierunki rozwoju. Nasze działania profesjonalnego Outplacementu i Facylitacji każdorazowo budują bardzo ludzki i profesjonalny obraz każdej podejmowanej pracy. Pośrednio każde nasze narzędzie w grupie w sposób subtelny, pozytywnie wpływa na kulturę organizacyjną firmy obserwowaną przez pryzmat wszystkich pracowników.

 


Ocena 360

Grupa przejęła swoją nazwę od bardzo skutecznego narzędzia jakim jest ocena 360 stopni, które ocenia całą organizacje dookoła, poprzez pryzmat ludzi ją tworzących. Pozwala ocenić każdemu - każdego, w konsekwencji czego otrzymujemy wartościową, sprawiedliwą ocenę sytuacji panującej w całej organizacji, niezależną od subiektywnych upodobań i preferencji bezpośrednich przełożonych. Ocena ważona, dużą ilością ocen i bogactwem różnych perspektyw jest największym bogactwem jakie czerpie organizacja z tej rodziny rozwiązań. Posiadamy inne równie często stosowane przez nas rozwiązania, dające całemu zespołowi nie tylko możliwość oceny, ale także podejmowania decyzji i ustalania celów.

 


Lean

Grupa zwierająca przede wszystkim narzędzia, ale także metodologię i filozofię prowadzącą do systematycznego doskonalenia i optymalizacji firmy. Są to zarówno najprostsze rozwiązania jak metoda 5 Why, Kaizen po dużo bardziej skomplikowane. Każde narzędzie jest dostosowywane do systemowego wykorzystania w firmie na wszystkich istotnych poziomach organizacji. Doskonałym przykładem jest nasze autorskie rozwiązanie formularzy Kaizen.

 


Six sigma

Grupa rozwiązań wywodzących się z narzędzia six sigma, które zostało rozbudowane o najlepsze doświadczenia i wnioski z naszej wieloletniej pracy. Six Sigma to przede wszystkim koncentracja całej firmy na wyniku finansowym. Narzędzie to pełni najważniejszą funkcję kontroli efektów poczynionych zmian i jest swoistym drogowskazem, pokazującym każdorazowo, że firma zmierza w dobrym kierunku. W skład grupy wchodzi wiele narzędzi, których strategicznym miejscem jest najważniejszy wskaźnik firmy czyli wynik finansowy, jak również pozostałe wskaźniki stosowane w innych narzędziach takich jak zrównoważona karta wyników, czy rachunkowość zarządcza.

 


Księga Know-how

Grupa zawierająca narzędzia, które służą budowaniu doskonałych i przydatnych firmowych dokumentów know-how. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest transparentna księga know-how, dedykowana wyspecjalizowanym biznesom sieciowym, jak również tradycyjnym firmom, które pragną utrzymać najwyższe standardy. Grupa zawiera zarówno metody wspierające firmę przy opracowywaniu dokumentów know-how, jak również narzędzie wzmacniające ich późniejsze efektywne wykorzystanie w organizacji. Zawiera naszą najlepszą wiedzę z zakresu pracy z czytelnymi zakresami obowiązków, technikami modelowania procesów, tworzenia map, czy przypisywaniu im kosztów działania. Ostatecznie wszystkie rozwiązania mają wpisaną możliwości edycji i ulepszania przez każdego pracownika firmy.

 


Coaching

Grupa w skład której wchodzi m. in. wewnątrzorganizacyjny coaching indywidualny, najczęściej wykorzystywany przez nas w pracy z managerami. Mają na celu stworzenie spójności pomiędzy planami i priorytetami managera, a wyzwaniami stojącymi przed całą organizacją. Coaching odpowiada na pytanie, jak w rozwoju przejść z punktu „A” do punktu „B”, wypracowując po drodze, niejako przy okazji, brakujące elementy sprawnego warsztatu managerskiego. W przypadku gdy w organizacji występuje kilka stanowisk managerskich, a przed managerami stoją podobne wyzwania rozwojowe stosujemy bardziej odpowiednie rozwiązanie jakim jest coaching grupowy. Natomiast w przypadku, gdy managerowie zatrudnieni w organizacji, posiadają już odpowiednią postawę i wypracowany warsztat managerski, najczęściej uczymy wykorzystania coachingu zespołowego, który polega na doskonaleniu i harmonizowaniu współpracy zachodzącej pomiędzy kluczowymi i niezależnymi managerami, różnych strategicznie ważnych działów firmy. Stosujemy, także bogate programy coachingu rozwojowego zmierzające do doskonalenia liderów i kadry kierowniczej najwyższego szczebla. Posiadamy udokumentowane doświadczenie w pracy z managerami i liderami w kraju.

 


Poprzez wdrożenie każdego narzędzia rozumiemy nauczenie odpowiednich pracowników jego pełnej filozofii działania, dzięki czemu przekazujemy wiedzę i strategiczne kompetencje, powodując usamodzielnienie osób odpowiedzialnych. Nigdy nie wyręczamy klienta i jego pracowników. Dodatkowo nasze podejście buduje zrozumienie konieczności stosowania danego narzędzia i przyczynia się do propagowania w firmie sprawiedliwych zasad wśród wszystkich pracowników.

Cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania witryny KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego. Aby zwiększyć swoje doświadczenia, wykorzystujemy cookies do zapamiętania szczegółów wizyty, zapewniania bezpiecznego logowanie, zbierania statystyk użytecznych do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do dostarczania treści dopasowanych do Twoich unikalnych potrzeb. Firma KPMC | Warsztat Kamila Popławskiego chroni prywatność swoich wirtualnych gości w sposób równie skrupulatnych, co klientów usług podstawowych. Kliknij przycisk Akceptuję, aby wyrazić zgodę na przesyłanie plików cookie i przejść bezpośrednio do przeglądania witryny. Chcesz znalezc wiecej informacji dotyczacych cookies i polityki prywatnosci.

Czy akceptujesz cookies na stronie?